De acordo con o establecido pola Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que  é  titular  CARMEN  MOSQUERA  LOPEZ,  e  poderán  ser  utilizados  con  as  seguintes finalidades en cada caso concreto:

–    O envío dos seus datos de carácter persoal a través desta páxina web, con motivo de realizar unha solicitude de información/presuposto supón o consentimento pola súa banda para a inclusión e tratamento dos seus datos nun ficheiro rexistrado por esta empresa #ante a AGPD. Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mesmo.

–    O estudo da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.

–    Facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web.

–    CARMEN MOSQUERA LOPEZ, non cederá información a terceiros sen consentimento previo dos usuarios, excepto nos supostos regulados nos artigos 11 e 12 da LOPD: Cando a cesión está autorizada nunha Lei; Cando se trate de datos recolleitos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario ao Defensor do Pobo, o Ministerio Fiscal ou os Xuíces ou Tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que ten atribuídas; Cando a cesión teña como destinatario a institucións autonómicas con funcións análogas ao Defensor do Pobo ou ao Tribunal de Contas; Se a comunicación efectúase previo procedemento de disociación.

En  o  suposto  de  que  se  solicitase  ao  usuario  datos  de  carácter  persoal por  medios distintos dos anteriormente expostos, CARMEN MOSQUERA LOPEZ comunicaralles de forma expresa e inequívoca respecto das condicións en que se recollan datos persoais e as finalidades coas que van ser utilizados, da obrigación de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a CARMEN MOSQUERA LOPEZ, con domicilio en RUA PAN 13 BAIXO CARBALLO, 15100 – CARBALLO (A Coruña).

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que CARMEN MOSQUERA LOPEZ non poida atender a súa solicitude.

Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

Igualmente informámoslle que CARMEN MOSQUERA LOPEZ ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal  e  evitar  a súa  alteración,  a  perda  e  o  tratamento  e/o  o  acceso  non  autorizado, @teniendo en cuenta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. Todo isto, #de acordo con o que prevé o artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal  e o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro de desenvolvemento da citada Lei.

CARMEN MOSQUERA LOPEZ comprométese a tratar de maneira absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.